Return to login form 

Predstavitev sklada

Sklad je ustanovljen z namenom poravnave obveznosti iz naslova pravic delavcev v primeru insolventnosti delodajalca in iz naslova pravic otrok v primeru neplačevanja preživnin ter z namenom vzpodbujanja razvoja zaposlovanja invalidov v skladu z ZZRZI in ohranjanja delovnih mest invalidov.


Sklad odloča o pravicah delavcev v primeru insolventnosti delodajalca in o pravicah otrok v primeru neplačevanja preživnin v skladu z ZJSRS ter o pravicah in obveznostih invalidov in delodajalcev v skladu z ZZRZI ter v skladu z Zakonom o izenačevanju možnosti invalidov.


Namen sklada je tudi:

 • vlaganje v razvoj človeških virov in kadrov za večjo zaposljivost,
 • vlaganje v vseživljenjsko učenje,
 • vlaganje v konkurenčnost, prenos znanja in povezovanje znanstveno-raziskovalne sfere in univerz z gospodarstvom ter izobraževalnega sistema s potrebami trga dela.


Za doseganje namena sklad:

 • odloča o pravicah in dodeljevanju sredstev po zakonu, ki ureja štipendiranje,
 • izvaja večletne instrumente, sofinancirane iz sredstev Evropskih strukturnih in investicijskih skladov, ter druge ukrepe v skladu z veljavnimi mednarodnimi sporazumi,
 • izvaja ukrepe in storitve po zakonu, ki ureja trg dela.


Sklad izvaja naloge predvsem z naslednjimi instrumenti:

 • razvojniki za gospodarstvo,
 • spodbujanje prehoda raziskovalcev iz institucij znanja v gospodarstvo,
 • oblikovanje interdisciplinarnih skupin za delo na projektih v gospodarstvu,
 • krepitev podiplomskega znanja kadrov v gospodarstvu,
 • izobraževanje in usposabljanje zaposlenih za večjo konkurenčnost podjetij,
 • izobraževanje in usposabljanje odraslih,
 • izmenjavanje zaposlenih na podobnih delih,
 • shema prenosa znanja (»mentorske sheme«),
 • dejavnosti poklicnega in strokovnega izobraževanja,
 • dejavnosti praktičnega usposabljanja,
 • sofinanciranje štipendij in štipendijskih shem,
 • posojila za izobraževanje,
 • spodbude za pripravo diplomskih, magistrskih in doktorskih nalog v povezavi z gospodarstvom,
 • spodbujanje mednarodne mobilnosti študentov in raziskovalcev,
 • pretok informacij in popularizacija znanja,
 • podpora odličnosti.
   

Na vrh