Pravne podlage

Pravne podlage za delovanje sklada poleg temeljnih zakonov in ustanovitvenega akta predstavljajo tudi drugi pomembni predpisi in podlage, strateški dokumenti in interni akti.

 

Temeljni zakoni:

  • Zakon o javnih skladih (Uradni list RS, št. 77/08 in 8/10 - ZSKZ-B),
  • Zakon o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06 - ZUS-1, 126/07, 65/08, 08/10 in 82/13),
  • Zakon o štipendiranju (ZŠtip-1) (Uradni list RS, št. 56/13 in 99/13 – ZUPJS-C)
  • Zakon o štipendiranju (Uradni list RS, št. 59/07, 63/07-popr., 40/09, 62/10-ZUJPS, 40/11- ZUPJS-A, 40/12-ZUJF, 57/12-ZPCP-2D in 56/13-ZŠtip-1)
  • Zakon o štipendiranju (Uradni list RS, št. 56/13 in 99/13 - ZUPJS-C),
  • Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti (Uradni list RS, št. 107/2006-UPB1 114/06 – ZUTPG in 59/07 – Zštip. (63/07 popr.), 51/10 Odl.US, 80/10-ZUTD in 95/14 - ZUJF-C),
  • Zakon za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12, 96/12 - ZPIZ-2, 104/12 - ZIPRS1314, 105/12, 25/13 - odl. US, 46/13 - ZIPRS1314-A, 56/13 - ZŠtip-1, 63/13 - ZOsn-I, 63/13 - ZJAKRS-A, 99/13 - ZUPJS-C, 99/13 - ZSVarPre-C, 101/13 - ZIPRS1415, 101/13 - ZDavNepr, 107/13 - odl. US, 85/14 in 95/14),
  • Zakon o urejanju trga dela (Uradni list RS, št. 80/10, 40/12-ZUJF, 21/13, 63/13, 100/13 in 32/14 - ZPDZC-1) in
  • Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06 - uradno prečiščeno besedilo in 117/06-ZdavP-2, 23/14 in 50/14).


Ustanovitveni akt:


Drugi pomembni predpisi in podlage:
 

 

 

Strateški dokumenti:

Na vrh