O skladu

Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije, ki deluje na podlagi Akta o preoblikovanju javne ustanove »Ad futura, znanstveno-izobraževalna fundacija Republike Slovenije, javni sklad« v Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije (Uradni list RS, št. 51/09), se je s 1. 1. 2017 pripojil k Javnemu jamstvenemu, preživninskemu in invalidskemu skladu Republike Slovenije.

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije
je z dnem vpisa pripojitve v sodni register prevzel od Javnega sklada Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije vse javne uslužbence, premoženje, sredstva, opremo, pravice in obveznosti, nedokončane zadeve, dokumentacijo in arhivsko gradivo ter se v pravnem prometu šteje kot njegov univerzalni pravni naslednik.


Na vrh