31. januar 2014, Hotel Šport, Otočec

 

 

Številni programi za razvoj človeških virov financirani iz Evropskih strukturnih skladov, so v fazi zaključevanja ali so celo že zaključeni. To so programi za razvoj in prilagajanje sistema izobraževanja, razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja. Vzporedno tečejo tudi razvojni programi, ki jih država financira iz integralnih sredstev proračuna. Izvajalci različnih programov smo imeli le malo priložnosti, da se tekom njihovega izvajanja srečamo in izmenjamo dragocene izkušnje. 

 

Posvet o spodbudah za razvoj kadrov je bila izjemna priložnost za izmenjavo informacij in tkanje povezav med institucijami, za učinkovitejše izvajanje programov ter za doseganje večjih sinergijskih učinkov projektov, tudi tistih, ki se bodo iz Evropskega socialnega sklada financirali v obdobju 2014-2020. 


Sodelovanje in povezovanje predstavlja temelj za uspešno načrtovanje in optimalno izvedbo projektov, zato hvala, da ste sodelovali z nami pri predstavitvi ukrepov in stanja na področju spodbujanja razvoja kadrov ter izmenjavi izkušenj. Z aktivnim sodelovanjem ste dogodek sooblikovali in postavili odlične temelje za nadaljnje delo in naslednja srečanja.  

 

 

 

 

 

 

Izvedba dogodka sodi v okvir operacije, ki jo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada, v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013: »Krepitev Javnega sklada RS za razvoj kadrov in štipendije za izboljšanje strokovno – razvojne funkcije in večjo kakovost storitev«, 5. razvojne prioritete »Institucionalna in administrativa usposobljenost« in 5.2. prednostne usmeritve »Reforma institucij na trgu dela« ter Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti«.

Na vrh